Hỗ trợ Chẩn đoán bệnh sử dụng random forrest

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Software development with the problem of clinical disease diagnosis is based on symptoms

If a patient has the disease, it is possible to conclude whether or not the patient has the disease and what symptoms the patient has.

This project does not require a high level of interface perfection. Just on a basic level. The main requirement is to have sufficient functionality and to use the "random forest" algorithm.

When delivering the product, including code and packaging software

Xây dựng phần mềm với của bài toán chẩn đoán bệnh lâm sàng là dựa vào các triệu chứng

bệnh nhân mắc phải mà đưa ra được kết luận bệnh nhân có mắc bệnh hay không và bệnh nhân có những triệu chứng nào thì kết luận được bệnh nhân mắc bệnh.

Bài toán này phải được giải quyết sử dụng phương pháp: Rừng ngẫu nhiên "Random Forest" cụ thể: chủ yếu sử dụng mối quan hệ giữa cây quyết định và phụ thuộc hàm để xây dựng các luật kết hợp hay các luật chẩn đoán trong quá trình điều trị bệnh. Quá trình học máy sử dụng dữ liệu demo với khoảng 300 bản ghi.

Thuật toán Coding

ID dự án: #27748904

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở