Mình cần tìm một nhóm .net core để clone một website tin tức -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại mình đang muốn kết nối đến một nhóm outsource biết .net core để làm một website tin tức.

# Background

Hiện tại đã có một website đang chạy làm bằng .net standard. Khách hàng muốn chuyển thành .net core để maintain dễ dàng hơn.

# Yêu cầu

1. Các chức năng nghiệp vụ trong admin giữ nguyên vì liên quan đến nghiệp vụ.

2. Phần giao diện người dùng responsive lại (template bên mình có thể support)

Chi tiết liên hệ mình

ASP.NET .NET Core

ID dự án: #33711024

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở