Đã Đóng

Chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng -- 2

Chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng.

Kĩ năng: Lập trình C, Thiết kế trang web, Mobile App Development, Lập trình C++, Amibroker Formula Language

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32859904