Cloud drive on Windows - C++ or C# - desktop client - source code handover

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I want to mount my AWS S3 drive as a drive on Windows. I'm looking for a developer who can do this for me.

Lập trình C# Lập trình C++

ID dự án: #36684807

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở