Đã Đóng

Làm plugin cho hệ thống Joget

Hiện dự án của mình đang xây dựng hệ thống quản lý bằng Joget.

Cần tìm freelancer chạy 2 plugin cho dự án.

Guildline: https://dev.joget.org/community/display/KBv5/Guideline+for+developing+a+plugin

Chi phí: 30-60 triệu đồng/total

Kĩ năng: Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25351379