Làm plugin cho hệ thống Joget

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện dự án của mình đang xây dựng hệ thống quản lý bằng Joget.

Cần tìm freelancer chạy 2 plugin cho dự án.

Guildline: https://dev.joget.org/community/display/KBv5/Guideline+for+developing+a+plugin

Chi phí: 30-60 triệu đồng/total

Java

ID dự án: #25351379

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở