Làm Tool về Gmail

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại mình có 2 dự án về tool của Google . 1 là gửi request id và pass đến google sau đó lấy lại trường hợp chính xác mail trả về , như bảo mật sdt , ver mail ... 1 ngày mình cần chạy sll nên bác nào nhận thì inb mình nhé . Tool 2 là check die hotmail + yahoo sll cực lớn 1 ngày sau đó check tồn tại google và cũng lấy ra các trường hợp bảo mật , về vấn đề thanh toán sau khi nhận chạy tool 1 vài hôm ổn định bên mình thanh toán 15 triệu , đến tháng thứ 2 cũng 15 triệu , cứ đều đều khi nào tool lỗi thì coder can thiệt fix tool để tool hoạt động lại . Tool 2 cũng vậy nhưng 5 triệu 1 tháng vì độ khó tool 1 cao hơn khá nhiều

AE ai nhận thì inb mình

Currently I have 2 projects on Google's tool. 1 is send request id and pass to google then get back the exact case of the returned mail, such as security sdt, ver mail ... 1 day I need to run sll, so whoever receives it will receive inb. Tool 2 is a huge check die hotmail + yahoo sll 1 day then check exists google and also take out the security case, about the payment problem after getting the tool run a few days stable side of you to pay 15 million , to the 2nd month also 15 million, every time the tool fails, the coder can fix the tool to get the tool working again. Tool 2 is the same, but 5 million a month because the difficulty of tool 1 is much higher AE whoever receives it

JavaScript PHP HTML Lập trình C# CSS

ID dự án: #23677458

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở