Kết nối Web server với Facebook Messenger bằng webhook + API. Tạo chrome extensions để user call API

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I. Mô tả:

1. Kết nối Web server với Facebook thông qua webhooks và API do Facebook cung cấp

- Đã có sẵn tài liệu hướng dẫn tạo webhook và API rõ ràng chi tiết

- Cài đặt webhook

- Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp

Tài liệu: [login to view URL]

Sử dụng: Webview, template button, Private replies

[login to view URL]

[login to view URL]

[login to view URL]

2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1

- Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền

- Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hình định admin định sẵn (kèm mật khẩu)

- Tạo form để sau mở rộng call các API khác

II. Yêu cầu:

PHP, API, Chrome extention (JavaScript, CSS, HTML)

III. About me

Facebook: [login to view URL]

035. 966. 9376

Làm theo một vài yêu cầu nhỏ

JavaScript Facebook API Server to Server Facebook API Integration Server Facebook SDK

ID dự án: #26650029

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở