Build Back-end Functions Web Laravel dựa trên source Ruby và tài liệu

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

-1 Site sẵn có bằng Ruby

-Rebuild lại bằng Laravel

-Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site

-Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo

-Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

Laravel Ruby on Rails PHP Payment Gateway Integration Web API

ID dự án: #29946535

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở