Implement RSI(14) indicator in PHP

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer who can implement the RSI(14) indicator in PHP for a standalone project.

[login to view URL]

E.g, these are the closes prices of SPY symbol till 2023.11.03:

array (size=14)

0 => float 436.02

1 => float 430.21

2 => float 426.43

3 => float 421.19

4 => float 420.46

5 => float 423.63

6 => float 417.55

7 => float 412.55

8 => float 410.68

9 => float 415.59

10 => float 418.2

11 => float 422.66

12 => float 430.76

13 => float 434.69

RSI(14) should be 58.17.

You can see closes prices and RSI value:

[login to view URL]

You may also use this libary:

[login to view URL]

PHP Trading Thuật toán Backend Development Phát triển phần mềm

ID dự án: #37477889

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở