Đang Thực Hiện

Urgent Sys Admin to setup my DNS 2008

I need a Sys Admin urgently now to setup & configure my DNS on Windows 2008 Server.

If I award you the project I need you to start immediatly. You must have TeamViewer & Skype to communicate.

Kỹ năng: .NET, DNS, IIS, Quản trị hệ thống, Windows Server

Xem thêm: yousefla, windows 2008, sys, dns, configure server, windows server 2008 teamviewer, windows 2008 admin, start admin server, windows server dns, windows dns server, configure dns server 2008, windows 2008 project, skype teamviewer, setup dns 2008, net project skype, windows setup, teamviewer windows, project teamviewer, dns server project, 2008 dns server setup, teamviewer windows 2008, setup dns server, dns server net, windows server configure dns, windows 2008 dns server

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) LA, Jordan

Mã Dự Án: #1049684

Đã trao cho:

tech717

Hi, Let's Start... Its a piece of cake.

$42 USD trong 0 ngày
(73 Đánh Giá)
5.5