Đã Đóng

Bot Discord + Page Facebook

Dự án về hệ thống giao dịch mua bán các loại tài khoản tự động và là hệ thống giao dịch trung gian an toàn cho mua bán

Kĩ năng: Node.js, MongoDB, HTML5, CSS, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #26816369