Xây dựng phần làm bài tập online trên website cho học viên học ngoại ngữ

Đã Hủy Đã đăng vào Apr 14, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng phần làm bài tập online trên website cho học viên làm bài tập về nhà.

Sẽ có các tính năng chính sau:

1. Với users (Học viên)

- Đăng nhập vào acc của mình.

- Chọn bài tập để làm.

- Làm bài tập. Tự chấm điểm cho học viên sau khi làm xong. Trả lời và lưu kết quả về hệ thống.

- Xem profile, điều chỉnh thông tin đăng nhập.

- Xem status về tình hình học tập, làm bài tập...

2. Với Admin

a. Quản lý nội dung

- Tạo câu hỏi mới:

- Chỉnh sửa câu hỏi cũ.

Dạng câu hỏi: Text, Picture, Sound, Link Video youtube.

Dạng câu trả lời: Text

b. Xem kết quả học tập của học viên

Làm trên nền Joomla hoặc Wordpress.

HTML PHP

ID dự án: #5803332

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa Apr 14, 2014 đang mở

2 freelancer chào giá trung bình¥9118 cho công việc này

raiakanksha49

These last 3 years I have devoted only to develop projects in PHP,wordpress, I can help you develop your project with quality. You are the boss and just tell me to do I will.

¥14736 JPY trong 18 ngày
(4 Nhận xét)
2.7