Xây d?ng trang web, App ??t vé tr?c tuy?n ( Travel, Hotels,... )

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 29, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xin chào,\r\nTôi mu?n làm 1 trang web v? ??t vé máy bay ( Có th? m? r?ng thêm là ??t vé tàu, vé xe khách, vé xem gi?i trí, ca nh?c, th? thao,.... ) , ??i lý du l?ch, ??t phòng khách s?n. \r\nTôi có th? ?u tiên làm trang web ??t vé máy bay ??u tiên v?i các tiêu chí sau:\r\n- Trang web có k?t n?i v?i t?t c? các hãng hàng không trên toàn th? gi?i ( Có th? qua Sabre , Abacus,... ). Vì chúng tôi ? Vi?t Nam nên s? ?u tiên các hãng nh? : Vietnamairlines, Jetstar, VietJetAir, AirMekong,... ( Nh?ng hãng này chúng tôi có th? cung c?p iframe, API ,.. )\r\n- Trang web có mobile web\r\n- Có các ?ng d?ng cho smartphone; máy tính b?ng kèm theo : IOS ( iphone ) ; Android , ( b?t bu?c có ) ; có th? m? r?ng h?n ??i v?i Windowphone, Blacberry,...\r\n- Tiêu chí cho c? web và ?ng d?ng trên thi?t b? di ??ng là : Code t?i ?u SEO, Có th?m m? cao, có n?i dung và cách trình bày d? hi?u, d? nhìn, ti?n d?ng cho ng??i dùng ( ngay c? nh?ng ng?oi không rành v? công ngh? ). ??c bi?t. là h? th?ng ??t vé máy bay mang tính t? ??ng cao ( ?? khách hàng có th? mua vé 24/7 )\r\n- Có k?t n?i v?i các kênh thanh toán VISA,Master, Paypal,... và các ??n v? thanh toán ? Vi?t Nam nh? NganLuong, BAOKIM, ONEPAY,... ( các ??n v? ? Vi?t Nam chúng tôi s? h? tr? liên h? )\r\n- Có h? th?ng qu?n tr? quan h? khách hàng CRM, có ph?n chia công vi?c cho các nhân viên tr?c ti?p làm vi?c v?i khách hàng.\r\n- Có k?t n?i v?i h? th?ng g?i tin nh?n smsgetway ?? tr? mã vé v? cho khách hàng ( N?u b?n không th?, chúng tôi có th? t? làm vi?c này ...)\r\n- Chúng tôi ?u tiên nh?ng công ty ?ã t?ng làm, ?ã có kinh nghi?m làm nh?ng vi?c nh? trên => ?i?u này s? r?t t?t cho d? án c?a chúng tôi, vì nó s? t?t, s? r? và hi?u qu?.\r\n- N?u ???c tôi c?ng mu?n các b?n làm SEO,... qu?ng cáo hay t?ng th? h?ng web cho chúng tôi ( Vi?c này có th? s? tho? thu?n sau khi d? án hoàn thành )\r\nSkype: ngoc_ndn

Hello,
I want to make one site for ticket booking (can be extended as train tickets, bus tickets, tickets to entertainment, music, sports, ....), travel agents, booking hotel.
I can prioritize sites for the first ticket to the following criteria:
- The site is connected with all airlines worldwide (May through Sabre, Abacus, ...). As in Vietnam, we will give priority to companies like: VietnamAirlines, Jetstar, VJA, AirMekong, ... (The company we can offer iframe, API, ..)
- The site has mobile web
- There are apps for smartphones; tablet attached: iOS (iphone); Android (mandatory); can be expanded to Windowphone, Blacberry, ...
- Criteria for web and applications on mobile devices is: Code optimization SEO, There are aesthetic, content and presentation easy to understand, easy to view, handy for users (even those who do not master the technology). Specials. the ticket booking system brings highly automated (so customers can buy tickets 24/7)
- There are channel connected to the payment VISA, MasterCard, Paypal, ... and the paying unit in Vietnam as NganLuong, BAOKIM, OnePAY, ... (units in Vietnam will support our joint system)
- Have a system of customer relationship management CRM, there is division of labor for staff working directly with customers.
- There are connections with smsgetway messaging system to pay the ticket code for the client (If you can not, we can do this ...)
- We preferred the company has ever made​​, has experience doing such things on => This will be great for our project, because it will be better, cheaper and efficient.
- If possible I also want you to do SEO, advertising ... or increase our ranking for the web (This can be agreed upon after the project is completed)
Skype: ngoc_ndn

Hello,
I want to make one site for ticket booking (can be extended as train tickets, bus tickets, tickets to entertainment, music, sports, ....), travel agents, booking hotel.
I can prioritize sites for the first ticket to the following criteria:
- The site is connected with all airlines worldwide (May through Sabre, Abacus, ...). As in Vietnam, we will give priority to companies like: VietnamAirlines, Jetstar, VJA, AirMekong, ... (The company we can offer iframe, API, ..)
- The site has mobile web
- There are apps for smartphones; tablet attached: iOS (iphone); Android (mandatory); can be expanded to Windowphone, Blacberry, ...
- Criteria for web and applications on mobile devices is: Code optimization SEO, There are aesthetic, content and presentation easy to understand, easy to view, handy for users (even those who do not master the technology). Specials. the ticket booking system brings highly automated (so customers can buy tickets 24/7)
- There are channel connected to the payment VISA, MasterCard, Paypal, ... and the paying unit in Vietnam as NganLuong, BAOKIM, OnePAY, ... (units in Vietnam will support our joint system)
- Have a system of customer relationship management CRM, there is division of labor for staff working directly with customers.
- There are connections with smsgetway messaging system to pay the ticket code for the client (If you can not, we can do this ...)
- We preferred the company has ever made​​, has experience doing such things on => This will be great for our project, because it will be better, cheaper and efficient.
- If possible I also want you to do SEO, advertising ... or increase our ranking for the web (This can be agreed upon after the project is completed)
Skype: ngoc_ndn

Android ASP.NET iPhone PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #6247314

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa Sep 4, 2014 đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$3479 cho công việc này

c0909h1179

Xin chào bạn, Có vẻ như font chữ của bạn bị lỗi :) Liên lạc mình nếu bạn hứng thú nhé. Mong được hợp tác với bạn! Thanks!

$3157 USD trong 40 ngày
(34 Nhận xét)
6.3
bonapps

Hi, I have been through your requirements and it matches our expertise. I am very much interested in working on your project as it seems that we have done something similar. I am not yet confirmed that i will have Thêm

$2894 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
2.8
groupittech

Hi, Hope you had a good health I am happy to summarise your project. I have some of the questions in my mind. Reading to your project. I found the idea to be very good and have lot of additions in my mind to sugg Thêm

$3500 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
tankhuongqtm

tôi có thể làm 1 trang web vé máy bay tương tự như abay.com. nếu dc thì có thể hợp tác cùng bạn. thanks

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thienlyhd

Chào anh. Em đang làm Leader của nhóm Web. Vì web anh có nhiều sự phức tạp, em tin nhóm em sẽ hoàn thành tốt nhất cho anh. Đội ngũ Support cũng thuận lợi cho anh sau này. Skype của em: keodanghd

$2777 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0