Đã Đóng

FreePBX Developer

Job Description:

Hi, I am looking for a PHP developer who is familiar with PHP, laravel, VOIP and FreePBX. More details through chat.

Kĩ năng: PHP, Laravel, Asterisk PBX, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 232 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #29296482