Motivation Center

Đã Hủy Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

Motivation center là một dự án lưu trữ các tài liệu, video, phim ảnh về tạo động lực cho bản thân, cho doanh nghiệp, công việc bây giờ là tìm người làm wordpress tốt

*Tôi cần một người có các yếu tố sau:*

_thành thạo wordpress

_có năng lượng làm việc

_tích cực

_(ưu tiên người biết SEO)

_(ưu tiên người ở Việt Nam)

Motivation center is a project for saving, containing documents, videos, images, films about self-motivation, for companies too. The job now is to find a good wordpress-builder

*We need someone who:*

_proficient as wordpress

_Having GREET energy

_Positive

_(priority to people who know SEO)

_(greeting to from all over the world)

CSS HTML PHP SEO WordPress

ID dự án: #10091045

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở