Viết ứng dụng Network Proxy

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng proxy

Yêu cầu:

Window .NET, C++...

Proxy socks5 hỗ trợ UDP và TCP

Support five types of proxy servers: SOCKS v4, SOCKS v5, HTTP (Support HTTPS CONNECT)

php, mysql

.NET Lập trình C# MySQL PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #17781905

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $2500 cho công việc này

manhpham

Hi there, I am C# developer from Vietnam with 10 years experience. I can help you to create windows network proxy. I would like to chat with you to understand more about your requirements. Please contact me

$2500 USD trong 30 ngày
(95 Nhận xét)
6.0