Đã Đóng

Viết ứng dụng Network Proxy

Ứng dụng proxy

Yêu cầu:

Window .NET, C++...

Proxy socks5 hỗ trợ UDP và TCP

Support five types of proxy servers: SOCKS v4, SOCKS v5, HTTP (Support HTTPS CONNECT)

php, mysql

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Seongnam-si, Korea, Republic of

ID dự án: #17781905

1 freelancer đang chào giá trung bình $2500 cho công việc này

manhpham

Hi there, I am C# developer from Vietnam with 10 years experience. I can help you to create windows network proxy. I would like to chat with you to understand more about your requirements. Please contact me

$2500 USD trong 30 ngày
(95 Nhận xét)
6.0