Python webscraping

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

The freelancer need to fix the code. i need to fix the python code as the website structure has changed.

Python Kiến trúc phần mềm Web Scraping

ID dự án: #36674186

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở