animation 2d cho game unity

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Làm animation cho nhân vật game bằng dragon bone hoặc spine

File pts đã tách layer ( đầu, mình, chân tay, vũ khí ..)

Animation gồm: idle, walk, attack, hit, death.

2D Animation Thiết kế đồ họa

ID dự án: #22647918

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở