Connect football API to game server with C# source code

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Need to connect the football api from the third party to the source code of the game C# server, Client is Cocoscreator.

Lập trình C# Phát triển game Thể thao Cocos2d Unity 3D

ID dự án: #33542968

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở