Đã Đóng

Get Data from Unreal Engine Blueprint Files

Job Description:

Hi there, I am looking for UE developer who must have experience working with Blueprints. I have BP game files and I need a UE developer who can read those BP files and get some data from it.

Kĩ năng: Unreal Engine, Lập trình C++, Phát triển game, Unity, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 271 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #35874254